logo suurem


Visioon, missioon, põhiväärtused

Visioon

Lasteaed on koht, kus laps tunneb ennast turvaliselt ja elab maksimaalselt aktiivset elu, saab ennast väljendada mängudes, suhtlemises. Siin arvestatakse lapse eripära ja austatakse tema huvisid. Lasteaed aitab kaasa lapse eesti ja vene keele arengule, võimaldades lasteaia lõpetajatel jätkata oma haridusteed sobivas õppekeskkonnas ning seeläbi omandada konkurentsivõimeline haridus.

Missioon

Luua lapsest lähtuva lähenemise printsiibil turvaline ja lapse füüsilist, sotsiaalset, emotsionaalset ja vaimset arengut toetav kasvukeskkond.

Mängulise, loovust arendava ja lapse individuaalsust arvestava lähenemise abil lapsel tervikliku ja positiivse minapildi loomine.

Mängu-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arendamine vastavalt Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas kirjeldatud lapse arengu eeldatavatele tulemustele.

Õppeprotsess nii eesti kui ka vene keeles on mänguline ja mänguliselt lõimitud igapäevategevustega, luues loomuliku keelekeskkonna.

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine arengukeskkonna kohandamise, tugiteenuste võimaldamise ning lapse individuaalsete erisuste arvestamise abil.

Põhiväärtused
 1. Koostöö – kodu ja lasteaed pingutavad ühise eesmärgi ja lapse heaolu nimel
 2. Hoolivus – märkamine ja abistamine, tolerantsuse kasvatamine, eeskuju abil õppimine.
 3. Turvalisus – nii füüsiline kui ka vaimne keskkond toetab lapse arengut.
 4. Järjepidevus – analüüs, planeerimine, tegevuste läbiviimine ja hindamine on järjepidev protsess.
 5. Kvaliteet – lasteaias töötavad professionaalsed elukestva õppe printsiibist lähtuvad töötajad, kes tagavad õppe- ja kasvatustöö eesmärkide täitmise.
 6. Uuendusmeelsus – ajaga kaasas käimine, õppemeetodite uuendamine, digitehnoloogia rakendamine.

2023./24. a. üldeesmärgid:

Eestikeelsele õppele üleminek
 • Eestikeelsele õppele üleminekuks valmistumine.
Õuesõpe
 • Õuesõppe ja liikumistegevuste lõimimine.

Õppe- ja kasvatustöö alused

Keelekümbluslasteaed
 • Õppe- ja kasvatustegevus toimub korraga nii eesti kui ka vene keeles.
 • Kasutatakse nii osalise kui ka kahesuunalise keelekümbluse mudelit juba alates sõimerühmast.
 • aastal omistati Haridus- ja Teadusmnsteeriumi ja SA Innove poolt lasteaiale keelekümblusprogrammi kvaliteediauhind „Keelekümblusasutus 2017.“
 • 2021. aastast osaleb lasteaed Haridus- ja Teadusministeeriumi projektis „Professionaalne eestikeelne õpetaja lasteaias.“
Väärtuspõhine lasteaed
Tunnustusprogrammi  eesmärgid:
 • Arendada lasteaedade väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
 • Toetada lasteaedu teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
 • Koguda ja levitada lasteaedade häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
 • Tunnustada lasteaedade häid kogemusi ja praktikaid.
 • 2021.a. tunnustas Tartu Ülikooli Eetikakeskus Tartu Lasteaeda Annike hea lasteaia märgisega „Hea lasteaia teerajaaja 2021.“