logo suurem

Avame 2 eesti sõimerühma

Anname teada, et alates 01.09.2023.a. avame kaks ainult eesti õppekeelega sõimerühma.

Mille poolest erineb täieliku keelekümbluse ja eesti õppekeelega rühm?

  • Täielikus keelekümbluses keskendutakse lõimitud aine- ja õppetegevusele, lapse esimene keel ei pruugi olla eesti keel, mõlemad rühmaõpetajad on C1 eesti keelega, õpetaja abi vähemalt B2.
  • Eesti õppekeelega rühmas on õppe- ja kasvatustegevus õpetajate poolt valitud metoodika alusel (nt projektõpe, Reggio Emilia, Hea algus, õuesõpe vms) ning nii õpetajate kui ka õpetaja abi eesti keele tase vastab C1-le.